Vé máy bay đi Phú Quốc giá rẻ trực tuyến khuyến mãi bao nhiêu tiền?

Vé Máy Bay đi Phú Quốc

Vé máy bay đi Phú Quốc giá rẻ trực tuyến khuyến mãi bao nhiêu tiền?

Giờ Bay: 9:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
710.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1070.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1160.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
520.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1530.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1270.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
710.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 20:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1820.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1240.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 3:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
820.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1610.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1640.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1360.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1060.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1660.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
590.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1820.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
820.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 18:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1540.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1250.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
890.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
540.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1680.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1640.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1790.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1450.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
660.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
840.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 18:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1750.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
950.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1060.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1460.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1630.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 12:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1170.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
860.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1570.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1230.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1480.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 19:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1560.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1680.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 19:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
910.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1220.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1280.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 14:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1330.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 11:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1730.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1710.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1710.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
860.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1490.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1660.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1760.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 14:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1740.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1520.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 14:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1580.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1690.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 14:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1540.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 13:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1540.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1490.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 13:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1330.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1360.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1720.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1880.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1040.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1580.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1380.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1150.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 3:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
890.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1820.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
860.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1380.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1860.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1310.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1820.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
710.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1030.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 14:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1330.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
720.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1060.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
540.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
640.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1420.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 12:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
610.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
740.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
840.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 3:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1320.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1250.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
770.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
510.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1220.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
830.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1090.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 13:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1720.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:10
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1880.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
640.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
790.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1420.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1370.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1510.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 12:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1250.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
950.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1140.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:20
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1460.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 20:50
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
650.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 13:30
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
1630.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:40
Vé Máy Bay đi Phú Quốc
970.000 đ

1 người lớn

Chặng bay từ Hà Nội đi Phú Quốc

Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 1,390,000 đ/lượt - 1,590,000 đ/lượt.
 
Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 534,000 đ/lượt - 1,041,000 đ/lượt.
 
Chuyến bay sớm nhất lúc 07:00 của hãng Bamboo Airways, chuyến bay muộn nhất lúc 14:05 của hãng VietJet Air, tổng thời gian bay là 02 giờ 05 phút.
 
Có tổng cộng 7 chuyến bay trong ngày của 3 hãng hàng không.
 
Vietnam Airlines: 2 chuyến/1 ngày
 
Bamboo Airways: 2 chuyến/1 ngày
 
Vietjet Air: 3 chuyến/1 ngày
 

Chặng bay từ Hồ Chí Minh đi Phú Quốc

Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 953,000 đ/lượt - 1,220,000 đ/lượt.
 
Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 475,000 đ/lượt - 749,000 đ/lượt.
 
Chuyến bay sớm nhất lúc 06:00 của hãng Vietjet Air và Jetstar Pacific, chuyến bay muộn nhất lúc 20:05 của hãng Jetstar Pacific, tổng thời gian bay là 01 giờ 05 phút.
 
Có tổng cộng 15 chuyến bay trong ngày của 3 hãng hàng không.
 
Vietnam Airlines: 5 chuyến/1 ngày
 
Vietjet Air: 5 chuyến/1 ngày
 
Jetstar Pacific: 5 chuyến/1 ngày
 

Chặng bay từ Hải Phòng đi Phú Quốc

Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 2,410,000 đ/lượt - 2,690,000 đ/lượt.
 
Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 864,000 đ/lượt - 1,090,000 đ/lượt.
 
Chuyến bay sớm nhất lúc 10:35 của hãng VietJet Air, chuyến bay muộn nhất lúc 10:35 của hãng VietJet Air, tổng thời gian bay là 02 giờ 05 phút.
 
Có tổng cộng 3 chuyến bay trong ngày của hãng hàng không VietJet Air.
 

Chặng bay từ Cần Thơ đi Phú Quốc

Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 1,720,000 đ/lượt - 1,970,000 đ/lượt.
 
Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 1,409,000 đ/lượt - 1,720,000 đ/lượt.
 
Chuyến bay sớm nhất lúc 11:45 của hãng Vasco, chuyến bay muộn nhất lúc 11:45 của hãng Vasco, tổng thời gian bay là 00 giờ 55 phút.
 
Có tổng cộng 1 chuyến bay trong ngày của hãng hàng không Vasco.

Mùa cao điểm:

 
Tháng 11 đến tháng 4 là mùa cao điểm du lịch tại Phú Quốc, bởi thời tiết khô thoáng dễ chịu, nắng vàng rực rỡ thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Ngoài ra đây còn là thời điểm có nhiều ngày lễ, Tết.
 

Mùa thấp điểm:

 
Từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 9 là thời điểm mưa nhiều, đặc biệt là tháng 8 và tháng 9. Nên hạn chế đi vào những tháng này bởi thời tiết không thuận lợi có thể cản trở lịch trình vui chơi của bạn.

Từ hôm nay áp dụng hệ thống phương thức bay hiện đại trên thế giới tại sân bay Phú Quốc

 
(NLĐO)- Đây là phương thức dẫn đường tiên tiến trên thế giới dựa trên tín hiệu của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ngày một tăng của sân bay quốc tế Phú Quốc.
 
Thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết từ 7 giờ sáng nay 5-12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức triển khai áp dụng các phương thức bay đi/đến (SID/STAR) RNP1 và phương thức tiếp cận RNP APCH tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Đây là phương thức dẫn đường tiên tiến trên thế giới dựa trên tín hiệu của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS).
 
Từ khi đưa vào khai thác năm 2012, sân bay Phú Quốc sử dụng các đài phụ trợ dẫn đường mặt đất hoạt động dựa trên sóng vô tuyến. Kiểm soát viên không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc và tổ lái của các hãng hàng không sử dụng các phương thức bay kiểu truyền thống (hoạt động dựa trên những đài phụ trợ dẫn đường vô tuyến) để điều hành, khai thác trong vùng trời sân bay Phú Quốc.
 
Do đặc điểm bị hạn chế về giám sát (không có radar) và khả năng lựa chọn đường bay trong việc xây dựng phương thức kiểu bay truyền thống dẫn đến yêu cầu về tiêu chuẩn phân cách cũng như cự ly giãn cách giữa các máy bay đi và đến sân bay quốc tế Phú Quốc là khá lớn. 
 
Chính vì vậy, các phương thức bay kiểu truyền thống chỉ phù hợp với những nơi có mật độ bay thấp, khó có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng ngày một tăng của sân bay quốc tế Phú Quốc. Trên cơ sở đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã nghiên cứu thiết kế các phương thức bay SID/STAR RNP 1 và phương thức tiếp cận RNP APCH tại sân bay Phú Quốc nhằm giải quyết các tồn tại, khó khăn của loại phương thức bay truyền thống.
 
Sân bay quốc tế Phú Quốc là sân bay thứ sáu tại Việt Nam được triển khai đưa vào khai thác các phương thức bay PBN theo Kế hoạch thực hiện PBN do Cục Hàng không Việt Nam ban hành. Việc áp dụng các phương thức bay mới này sẽ giúp nâng cao năng lực điều hành bay của kiểm soát viên không lưu, tối ưu hóa tiêu chuẩn phân cách giữa các máy bay đi và đến, đồng thời nâng cao mức độ chính xác cũng như an toàn bay lên đáng kể so với việc sử dụng các phương thức bay truyền thống.
 
Các phương thức bay kiểu truyền thống chỉ phù hợp với những nơi có mật độ bay thấp, khó có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng ngày một tăng của sân bay quốc tế Phú Quốc.

Mở cửa trở lại, hôm nay sân bay Phú Quốc khai thác 100 chuyến bay

(NLĐO)- Sau khi mở cửa trở lại tối qua 9-8, sân bay Phú Quốc đã phục vụ 6 chuyến. Hiện các hãng hàng không tăng chuyến chuyên chở khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu tại Phú Quốc, Thượng Hải.
 
Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sáng 10-8 cho biết 20 giờ 30 tối qua 9-8, sân bay đã tiếp nhận, khai thác trở lại, phục vụ 6 chuyến: 3 Chuyến của Jetstar hành trình Phú Quốc - TP HCM, 1 chuyến của Bamboo Airways hành trình Phú Quốc - Hà Nội; 2 chuyến quốc tế: Phú Quốc - Trung Quốc và Phú Quốc - Hàn Quốc.
 
Sáng nay 10-8, thời tiết tốt hơn, sân bay Phú Quốc khai thác bình thường. Lịch khai thác ngày 10-8: 100 lượt hạ cất cánh/ngày.
 
Sáng nay 10-8, sân bay Phú Quốc khai thác bình thường với lịch khai thác trong ngày là 100 lượt hạ cất cánh/ngày - Ảnh minh họa
 
Ngày 10-8, Vietnam Airlines cho biết trong ngày sẽ tăng tổng cộng 16 chuyến tăng chuyến và bay bù để kết nối giữa Hà Nội, TP HCM và Phú Quốc, Hà Nội, TP HCM, Cam Ranh và Thượng Hải để vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.
 
Cụ thể, Hãng tăng cường thêm 3 chuyến giữa Hà Nội - Phú Quốc, 7 chuyến giữa TP HCM - Phú Quốc trong ngày 10-8, khai thác bằng máy bay Airbus A321. Đồng thời, Vietnam Airlines thực hiện 4 chuyến bay không hành khách từ Hà Nội, TP HCM đến Phú Quốc để kịp thời giải tỏa khách mắc kẹt tại Phú Quốc trở về.
 
Như vậy, cùng với các chuyến bay thường lệ, Vietnam Airlines thực hiện tổng cộng 32 chuyến giữa Hà Nội, TP HCM - Phú Quốc trong ngày 10-8.
 
Ngoài ra, 6 chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM, Cam Ranh đến Thượng Hải bị ảnh hưởng bởi bão Lekima trong ngày 9, 10-8 được bay bù trong ngày 10, 11-8-2019.

Mùng 2 Tết, du khách ồ ạt đổ ra Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng

(NLĐO) – Sau ngày đầu năm mới, nhiều gia đình đã đáp những chuyến bay, chuyến tàu đến Phú Quốc (Kiên Giang) để tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
Sáng 6-2 (mùng 2 Tết), theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và bến tàu Bãi Vòng (ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh), lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết rất đông, khác với không gian vắng lặng của những ngày cuối năm do nhiều người lao động đã rời Phú Quốc trở về đất liền ăn Tết.
 
Một đại diện của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết trong ngày hôm nay có 52 chuyến bay đáp xuống sân bay Phú Quốc, trong đó có 37 chuyến bay trong nước và 15 chuyến bay quốc tế.
 
Tại bến tàu Bãi Vòng, sáng hôm nay nhiều hãng tàu, phà chạy tuyến Phú Quốc – Rạch Giá, Phú Quốc – Hà Tiên và ngược lại, đều đồng loạt hoạt động trở lại sau khi tạm nghỉ ngày mùng 1 Tết. Lượng khách đi tàu cao tốc chủ yếu đến từ các tỉnh, thành miền Tây. Nhiều du khách còn mang cả xe máy để đi du lịch.

Du khách đáp chuyến bay xuống sân bay Phú Quốc

Anh Phạm Văn Hiền, một du khách đến từ TP HCM, cho biết qua giới thiệu của bạn bè và thông tin đại chúng, anh biết Phú Quốc rất đẹp nhưng chưa ra được. Tết này anh quyết định đưa gia đình ra thăm "đảo ngọc".
 
Anh Thành, một du khách đến từ Hà Nội, cho hay sau khi đón giao thừa và chúc Tết người thân đầu năm mới, sáng nay cả gia đình anh ra sân bay để vào Phú Quốc du lịch.

Du khách vội vã rời sân bay

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Phú Quốc ước tính đón khoảng hơn 60.000 khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các khu vui chơi như Vinpearl Land, Vinpearl Safari, cáp treo Hòn Thơm và nhiều điểm vui chơi khác đã sẵn sàng đón du khách đến tham quan.
 
Theo nhiều đại diện của các khách sạn, trong dịp Tết năm nay, các khách sạn lớn đều "cháy" phòng, giá tăng khoảng 30% so với giá niêm yết.

Hàng không tăng chuyến giải tỏa khách ở Phú Quốc

 
TTO - Ngày 26-12, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Vasco cho biết hoạt động bay ở đi/đến sân bay ở phía Nam đã ổn định trở lại.
 
Hàng không tăng chuyến
 
Đại diện Vietnam Airlines cho biết ngoài lịch khai thác bay đến/đi từ sân bay Phú Quốc của hãng hoạt động trở lại bình thường mà hãng này còn tăng thêm một chuyến bay khác để giải tỏa khách mắc kẹt tại Phú Quốc.
 
Còn hãng Vietjet cho biết các chuyến bay của hãng này đã hoạt động trở lại bình thường trong ngày hôm nay.
 
Đại diện hãng Vasco cho hay có 12 chuyến bay đi/đến sân bay Côn Đảo - TP.HCM - Cần Thơ - Phú Quốc hoạt động trở lại và vị này cho biết sẽ tăng cường giải tỏa khách mắc kẹt tại các đảo. 
 
Trước đó, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar và Vasco thông báo hủy 34 chuyến bay đi đến các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng bão Tembin.
 
Theo UBND huyện Phú Quốc, số lượng du khách mắc kẹt tại đảo ngày 25-12 là hơn 4.000 người, trong đó có gần 2.200 du khách quốc tế.

Sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa đến 1h sáng 10-8

 
TTO - Thông tin từ Hãng hàng không Vietjet cho biết hãng này vừa nhận thông báo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ tạm đóng cửa đến 1h sáng 10-8 do thời tiết xấu.
 
Hoãn hàng loạt chuyến bay 
 
Đến 14h30 ngày 9-8, một số chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet từ TP.HCM đi Phú Quốc bị hoãn, phải thay đổi thời gian cất cánh do thời tiết xấu.
 
Theo đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, thông tin trên bảng điện tử thông báo các chuyến bay VN1813, VN1815, VN1825, VN7823, VN7825 của Vietnam Airlines và chuyến bay VJ331, VJ327, VJ459 của Vietjet đều chậm chuyến, giờ khởi hành lùi lại ít nhất 2 giờ.
 
Thậm chí một số chuyến bay hành khách đã làm xong thủ tục ra tàu bay nhưng hãng bay phải cáo lỗi khách hàng quay trở lại do máy báy không cất cánh được.
 
Trong khi đó các chuyến tàu cao tốc từ Rạch Giá ra Phú Quốc vẫn hoạt động bình thường. Theo Công ty TNHH HI Phú Quốc, hiện vẫn chưa có thông tin gì từ phía Cảng vụ hàng hải nên các tàu vẫn nhận đặt vé bình thường cho các chuyến ngày mai. 
 
Công ty cũng thông tin thêm nếu tình hình thời tiết thay đổi, tàu không đi được trong ngày mai thì khách đặt vé trước vẫn có thể đổi trả vé.
 
Sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa 
 
Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết sẽ tạm đóng cửa sân bay ít nhất tới 1h sáng 10-8. 
 
Cụ thể, hiện tại một số đoạn đường băng bị đọng nước không đảm bảo an toàn. Tầm nhìn khi tiếp cận đường bay giảm xuống dưới 200m nên không thể tiếp nhận máy bay từ nơi khác đến. 
 
"Đường băng thì chúng tôi có thể xử lý, nhưng tầm nhìn thấp thì không đảm bảo an toàn bay nên phải dừng. Chúng tôi đang họp khẩn để xử lý tình huống" - ông Đông nói.
 
Theo kế hoạch, ngày 9-8 có 80 chuyến bay đi và đến từ sân bay Phú Quốc, tuy nhiên đến 15h ngày 9-8 mới có 6 chuyến cả bay đi và đến. Hiện nay, tại sân bay Phú Quốc có khoảng 1.000 khách đang bị trễ chuyến do thời tiết. 
 
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về việc có khả năng đóng cửa hẳn sân bay trong ngày 9-8, vị đại diện cho biết hiện vẫn chờ nếu thời tiết tốt sẽ mở cửa sân bay trở lại. 
 
Trong ngày 9-8, đại diện Hãng hàng không Vietjet cũng đã có thông báo đến các hành khách về việc sân bay Phú Quốc phải tạm đóng cửa vì thời tiết xấu, ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay trong ngày. 
 
Theo hãng Vietjet, ngày 9-8, các chuyến bay VJ459 và VJ461 chặng Hà Nội - Phú Quốc khởi hành lúc 7h05 và 8h45 phải chuyển hướng hạ cánh tại TP.HCM lần lượt lúc 10h05 và 11h20. 
 
Các chuyến bay tiếp tục hành trình vào lúc 13h30. 
 
Chuyến bay VJ458 và VJ460 chặng Phú Quốc - Hà Nội có giờ khởi hành dự kiến là 9h40 và 19h30 được đổi sang giờ khởi hành mới là 14h55 và 22h25. 
 
Chuyến bay VJ976/VJ977 chặng Phú Quốc - Hong Kong (Trung Quốc) - Phú Quốc có giờ khởi hành dự kiến là 11h55 và 16h45 được đổi sang giờ khởi hành mới là 15h10 và 19h45. 
 
Các chuyến bay VJ339/VJ338, VJ323/VJ322 chặng TP.HCM - Phú Quốc - TP.HCM; VJ453/VJ452 chặng Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội ngừng khai thác. Hành khách trên chuyến bay được hỗ trợ theo quy định của hãng. 
 
Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS.
 
Trước đó, mưa lớn suốt đêm 8-8 đến sáng 9-8 khiến nhiều khu vực ở Phú Quốc bị ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt hoàn toàn.
 
Ông Mai Văn Huỳnh - bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết toàn huyện có 4.418 hộ dân bị ngập, trong đó nặng nhất là thị trấn Dương Đông với 3.800 hộ.
 
Chính quyền huyện Phú Quốc đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 950, Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Công an, Quân sự, Biên phòng, Đoàn Thanh niên để di dời các hộ dân bị ngập sâu tới nơi tạm trú tại các trạm xá, công sở, trường học, nhà nghỉ, khách sạn của dân chưa bị ngập.

Có thể bán sân bay Phú Quốc cho tư nhân

 
Cảng hàng không Phú Quốc do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư vốn 100% cả khu vực nhà ga lẫn đường băng, nên theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh thì sân bay Phú Quốc có thể bán được cho tư nhân.
 
Sân bay Phú Quốc được đầu tư bởi 100% vốn của ACV.
Tại cuộc họp bàn về công tác xã hội hoá đầu tư hạ tầng giao thông ngày 28/10, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, hiện nay nguồn vốn nhà nước đầu tư vào các cảng hàng không chỉ chiếm 12%, còn lại là vốn của ACV và vốn ODA. Chỉ có một số hạng mục nhỏ lẻ được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa.
 
Với thực tế đó, Chủ tịch ACV Nguyễn Nguyên Hùng cho rằng, việc xã hội hóa ở khu vực nhà ga tại các cảng hàng không sẽ không gặp khó khăn. Tuy nhiên, vướng mắc nằm ở khu vực đường băng bởi hầu hết tại các cảng hàng không, hạng mục này đang dùng chung với các hoạt động quân sự.
 
Trong khi đó, theo đánh giá của Cục trưởng Lại Xuân Thanh, sân bay Phú Quốc được xây dựng chủ yếu bằng vốn của ACV, nên việc bán quyền khai thác cho nhà đầu tư là có cơ sở và tính khả thi cao.
 
Cục Hàng không cho hay, sân bay Phú Quốc được xây dựng với số vốn khoảng 3.000 tỷ đồng, chính thức được đưa vào khai thác cuối 2012. Đây là sân bay quốc tế đầu tiên được đầu tư bằng nguồn vốn của ACV.
 
Sân bay này đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Thế giới (ICAO) và có thể tiếp nhận được các loại máy bay tầm xa, thân rộng như Boeing 777-300, Boeing 747-400 và Airbus A380-800. 
 
Dự kiến đến năm 2020 sân bay Phú Quốc sẽ đạt công suất 2,65 triệu khách/năm và sau năm 2030 đạt công suất 7 triệu khách/năm.
 
Từ đầu năm đến nay, lượng hành khách và hàng hóa thông qua sân bay Phú Quốc tăng cao. Tám tháng đầu năm 2014, sân bay Phú Quốc đã đón 5.632 lượt chuyến bay, phục vụ hơn 666.000 lượt hành khách, bằng 97,3% lượng hành khách của cả năm 2013, và đạt 90% kế hoạch của năm 2014. Vào ngày cao điểm, sân bay phục vụ 40 lượt chuyến bay với 4.600 lượt hành khách.
 
Dự kiến, năm 2014, lượng hành khách thông qua sân bay Phú Quốc sẽ đạt 1 triệu lượt khách, tăng 45% so với năm 2013.
 
Hiện tại, có ba hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines, VietJet Air và Jetstar Pacific đang khai thác các đường bay nội địa từ Phú Quốc đi Hà Nội, Cần Thơ, Tp.HCM và ngược lại. Đường bay quốc tế đến Phú Quốc mới chỉ có hãng hàng không IKAR đưa khách từ Nga đến với tần suất một chuyến mỗi tuần và một số chuyến bay thuê bao chở khách đến Phú Quốc.
 
Vào tháng 11, Vietnam Airlines sẽ mở hai đường bay quốc tế mới đến Phú Quốc; trong đó đường bay Phú Quốc - Singapore sẽ được khai thác từ ngày 2-11, với tần suất 2 chuyến/tuần bằng máy bay A321. Còn đường bay Phú Quốc - Siêm Riệp sẽ được khai thác từ ngày 18-12 với 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay ATR 72.
 
Nói về tầm quan trọng của việc thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào ngành hàng không, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu phải xã hội hóa từ việc đào tạo con người đến các khu vực trên không. Đối với khu vực mặt đất cũng tiến hành xã hội hóa nhưng phải xem ở mức độ nào phù hợp để đảm bảo an ninh quốc phòng. 
 
Trong một diễn biến liên quan, mới đây, hai tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải là Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính (VIDIFI) và Tổng công ty Phát triển đường cao tốc (VEC) cũng đã lên kế hoạch bán quyền thu phí của 6 tuyến cao tốc lớn của Việt Nam cho các nhà đâu tư trong và ngoài nước, bao gồm: Hà Nội - Hải Phòng; Cầu Giẽ - Ninh Bình; Nội Bài - Lào Cai, Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Bến Lức - Long Thành với giá trị thu về dự kiến khoảng 6 tỷ USD.
 
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế và dư luận, các công trình hạ tầng lớn về giao thông nói trên, bao gồm cả sân bay lẫn đường bộ là những công trình quốc gia, được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Do đó, quyết định bán những công trình này không thể thuộc quyền của bộ chủ quản hay các doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư
 1. Vé tàu đi Biên Hòa
 2. Vé tàu đi Bỉm Sơn
 3. Vé tàu đi Bình Thuận
 4. Vé tàu đi Bồng Sơn
 5. Vé tàu đi Chợ Sy
 6. Vé tàu đi Dĩ An
 7. Vé tàu đi Đà Nẵng
 8. Vé tàu đi Đông Hà
 9. Vé tàu đi Đồng Hới
 10. Vé tàu đi Đồng Lê
 11. Vé tàu đi Đức Phổ
 12. Vé tàu đi Hà Nội
 13. Vé tàu đi Huế
 14. Vé tàu đi Hương Phố
 15. Vé tàu đi Lào Cai
 16. Vé tàu đi Lăng Cô
 17. Vé tàu đi Long khánh
 18. Vé tàu đi Minh Khôi
 19. Vé tàu đi Nam Định
 20. Vé tàu đi Ngã Ba
 21. Vé tàu đi Nha Trang
 22. Vé tàu đi Ninh Hòa
 23. Vé tàu đi Núi Thành
 24. Vé tàu đi Phan Thiết
 25. Vé tàu đi Phú Cang
 26. Vé tàu đi Quảng Ngãi
 27. Vé tàu đi Quy Nhơn
 28. Vé tàu đi Sài Gòn
 29. Vé tàu đi Sông Mao
 30. Vé tàu đi Suối Kiết
 31. Vé tàu đi Tam Kỳ
 32. Vé tàu đi Thanh Hóa
 33. Vé tàu đi Tháp Chàm
 34. Vé tàu đi Trà Kiệu
 35. Vé tàu đi Việt Trì
 36. Vé tàu đi Vinh
 37. Vé tàu đi Yên Trung
 38. Vé tàu đi Diêu Trì
 39. Vé tàu đi Ninh Bình
 40. Vé tàu đi Tuy Hòa
 41. Vé tàu đi Giã
 42. Vé tàu đi Minh Lễ
 43. Vé tàu đi Mỹ Đức
 44. Vé tàu đi Yên Bái
 45. Vé tàu đi Hải Dương
 46. Vé tàu đi Hải phòng
 47. Vé tàu đi Phú Thọ
 48. Vé tàu đi Bảo Hà
 49. Vé tàu đi Cẩm Giàng
 50. Vé tàu đi Đông Anh
 51. Vé tàu đi Gia Lâm
 52. Vé tàu đi Giáp Bát
 53. Vé tàu đi La Hai
 54. Vé tàu đi Lạng
 55. Vé tàu đi Lang Khay
 56. Vé tàu đi Long Biên
 57. Vé tàu đi Mậu A
 58. Vé tàu đi Phố Lu
 59. Vé tàu đi Phú Hiệp
 60. Vé tàu đi Phủ Lý
 61. Vé tàu đi Phú Thái
 62. Vé tàu đi Thượng Lý
 63. Vé tàu đi Trái Hút
 64. Vé tàu đi Vĩnh Yên
 65. Vé tàu đi Yên Viên
ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN: VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU HỎA - VÉ XE Ô TÔ KHÁCH
Website: http://datvetructuyen.vn/