Vé máy bay đi Huế giá rẻ trực tuyến khuyến mãi bao nhiêu tiền?

Vé Máy Bay đi Huế

Vé máy bay đi Huế giá rẻ trực tuyến khuyến mãi bao nhiêu tiền?

Giờ Bay: 12:10
Vé Máy Bay đi Huế
1880.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 20:30
Vé Máy Bay đi Huế
820.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 13:20
Vé Máy Bay đi Huế
980.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:40
Vé Máy Bay đi Huế
1790.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 12:50
Vé Máy Bay đi Huế
1140.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 19:40
Vé Máy Bay đi Huế
1870.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:10
Vé Máy Bay đi Huế
1590.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 12:40
Vé Máy Bay đi Huế
1270.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:20
Vé Máy Bay đi Huế
1090.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:50
Vé Máy Bay đi Huế
1720.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:40
Vé Máy Bay đi Huế
1760.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 14:30
Vé Máy Bay đi Huế
1350.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:30
Vé Máy Bay đi Huế
990.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:30
Vé Máy Bay đi Huế
780.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:30
Vé Máy Bay đi Huế
1250.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:40
Vé Máy Bay đi Huế
1050.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:40
Vé Máy Bay đi Huế
1220.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 13:40
Vé Máy Bay đi Huế
1520.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:30
Vé Máy Bay đi Huế
1720.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:30
Vé Máy Bay đi Huế
1750.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 3:40
Vé Máy Bay đi Huế
1660.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:20
Vé Máy Bay đi Huế
560.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:50
Vé Máy Bay đi Huế
1250.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:10
Vé Máy Bay đi Huế
1760.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:30
Vé Máy Bay đi Huế
1310.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:30
Vé Máy Bay đi Huế
890.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:10
Vé Máy Bay đi Huế
1350.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 20:40
Vé Máy Bay đi Huế
1780.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 18:40
Vé Máy Bay đi Huế
830.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:10
Vé Máy Bay đi Huế
830.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 11:30
Vé Máy Bay đi Huế
1010.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 3:10
Vé Máy Bay đi Huế
1840.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:10
Vé Máy Bay đi Huế
550.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:20
Vé Máy Bay đi Huế
860.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 14:20
Vé Máy Bay đi Huế
1880.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:10
Vé Máy Bay đi Huế
1640.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:50
Vé Máy Bay đi Huế
1790.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 12:10
Vé Máy Bay đi Huế
550.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:20
Vé Máy Bay đi Huế
1220.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:50
Vé Máy Bay đi Huế
730.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:50
Vé Máy Bay đi Huế
1530.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:30
Vé Máy Bay đi Huế
1620.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:50
Vé Máy Bay đi Huế
1520.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:40
Vé Máy Bay đi Huế
1770.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:40
Vé Máy Bay đi Huế
1290.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:50
Vé Máy Bay đi Huế
1560.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:50
Vé Máy Bay đi Huế
690.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 19:20
Vé Máy Bay đi Huế
1560.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:50
Vé Máy Bay đi Huế
1040.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:10
Vé Máy Bay đi Huế
1510.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:30
Vé Máy Bay đi Huế
1240.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 11:50
Vé Máy Bay đi Huế
1020.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:20
Vé Máy Bay đi Huế
1080.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:40
Vé Máy Bay đi Huế
1440.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 6:10
Vé Máy Bay đi Huế
860.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:50
Vé Máy Bay đi Huế
1110.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 5:10
Vé Máy Bay đi Huế
1070.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 19:10
Vé Máy Bay đi Huế
920.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:50
Vé Máy Bay đi Huế
1520.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 3:50
Vé Máy Bay đi Huế
1080.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 18:10
Vé Máy Bay đi Huế
990.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:20
Vé Máy Bay đi Huế
1120.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:20
Vé Máy Bay đi Huế
1170.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:30
Vé Máy Bay đi Huế
820.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:50
Vé Máy Bay đi Huế
1450.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:30
Vé Máy Bay đi Huế
1780.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 4:30
Vé Máy Bay đi Huế
1040.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:10
Vé Máy Bay đi Huế
1750.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:50
Vé Máy Bay đi Huế
1480.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 18:40
Vé Máy Bay đi Huế
610.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 20:40
Vé Máy Bay đi Huế
1650.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:50
Vé Máy Bay đi Huế
1580.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:50
Vé Máy Bay đi Huế
950.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:30
Vé Máy Bay đi Huế
1280.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 20:10
Vé Máy Bay đi Huế
1750.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 13:20
Vé Máy Bay đi Huế
1360.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 12:30
Vé Máy Bay đi Huế
630.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:20
Vé Máy Bay đi Huế
1810.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 18:10
Vé Máy Bay đi Huế
1810.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 8:10
Vé Máy Bay đi Huế
580.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:40
Vé Máy Bay đi Huế
1890.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 21:30
Vé Máy Bay đi Huế
1350.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:10
Vé Máy Bay đi Huế
1410.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 18:20
Vé Máy Bay đi Huế
1270.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 14:30
Vé Máy Bay đi Huế
1050.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 23:50
Vé Máy Bay đi Huế
1210.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:10
Vé Máy Bay đi Huế
1230.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 19:10
Vé Máy Bay đi Huế
1340.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 19:20
Vé Máy Bay đi Huế
1450.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 1:20
Vé Máy Bay đi Huế
1560.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:10
Vé Máy Bay đi Huế
1050.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:30
Vé Máy Bay đi Huế
1350.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 10:50
Vé Máy Bay đi Huế
1290.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 16:40
Vé Máy Bay đi Huế
1030.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:10
Vé Máy Bay đi Huế
1070.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 19:40
Vé Máy Bay đi Huế
1550.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 17:30
Vé Máy Bay đi Huế
1220.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:10
Vé Máy Bay đi Huế
1190.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:20
Vé Máy Bay đi Huế
1150.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 15:10
Vé Máy Bay đi Huế
1790.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:10
Vé Máy Bay đi Huế
1140.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 2:10
Vé Máy Bay đi Huế
1280.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 22:30
Vé Máy Bay đi Huế
850.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 7:50
Vé Máy Bay đi Huế
1670.000 đ

1 người lớn

Giờ Bay: 9:40
Vé Máy Bay đi Huế
580.000 đ

1 người lớn

Chặng bay từ Hồ Chí Minh đi Huế

Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 953,000 đ/lượt - 1,070,000 đ/lượt.
 
Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 478,000 đ/lượt - 548,000 đ/lượt.
 
Chuyến bay sớm nhất lúc 5:30 của hãng Vietjet Air, chuyến bay muộn nhất lúc 19:05 của hãng Vietjet Air, tổng thời gian bay là 02 giờ 05 phút.
 
Có tổng cộng 13 chuyến bay trong ngày của 4 hãng hàng không.
 
Vietnam Airlines: 4 chuyến/1 ngày
Bamboo Airways: 1 chuyến/1 ngày
Vietjet Air: 7 chuyến/1 ngày
Jetstar Pacific: 1 chuyến/1 ngày
 

Chặng bay từ Hà Nội đi Huế

Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 634,000 đ/lượt - 754,000 đ/lượt.
 
Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 435,000 đ/lượt - 625,000 đ/lượt.
 
Chuyến bay sớm nhất lúc 8:30 của hãng Vietnam Airlines, chuyến bay muộn nhất lúc 19:15 của hãng Vietnam Airlines, tổng thời gian bay là 01 giờ 10 phút.
 
Có tổng cộng 7 chuyến bay trong ngày của 3 hãng hàng không.
 
Vietnam Airlines: 3 chuyến/1 ngày
Bamboo Airways: 1 chuyến/1 ngày
Vietjet Air: 3 chuyến/1 ngày
 

Chặng bay từ Đà Lạt đi Huế

 
Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 1,060,000 đ/lượt - 1,320,000 đ/lượt.
 
Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 634,000 đ/lượt - 832,000 đ/lượt.
 
Chuyến bay sớm nhất lúc 10:05 của hãng Jetstar Pacific, chuyến bay muộn nhất lúc 10:05 của hãng Jetstar Pacific, tổng thời gian bay là 01 giờ 10 phút.
 
Có tổng cộng 1 chuyến bay trong ngày của hãng hàng không Jetstar Pacific.
 

Cách đặt vé máy bay giá rẻ đi Huế?

Rất nhiều khách hàng đặt ra câu hỏi “Liệu đặt vé máy báy giá rẻ đi Huế tại Datvetructuyen.vn có khó không?” Câu trả lời là không, hãy đơn giản hóa việc đặt vé máy báy giá rẻ tại Datvetructuyen.vn bằng những cách sau đây:
 
Cách 1: Thường xuyên ghé thăm Datvetructuyen.vn. Tại đây, tất cả những thông tin so sánh giá vé của toàn bộ hãng hàng không có đường bay đến Huế đều được cập nhật nhanh chóng, và chính xác nhất. Vì vậy, ngay cả khi không có các chương trình khuyến mãi, bạn cũng có thể đặt được vé giá rẻ.
 
Cách 2: Đăng kí nhận email từ Datvetructuyen.vn. Bất cứ khi nào có thông tin khuyến mãi giá vé rẻ, bạn sẽ nhận được tin nhắn ngay lập tức
 
Cách 3: Like theo dõi và chọn chế độ “xem trước” fanpage của Đặt Vé Trực Tuyến để không bỏ lỡ bất kì một thông tin nào mà chúng tôi chia sẻ.

Vietjet Air khai trương đường bay Huế - Hà Nội

 
Bnews Chiều 1/11 tại Sân bay Quốc tế Phú Bài, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air lần đầu tiên tổ chức khai trương đường bay mới Huế - Hà Nội.
 
Theo đó, thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 10 phút, khởi hành từ Huế lúc 14h20; ở chiều ngược lại khởi hành từ Hà Nội lúc 12h35 và hạ cánh tại sân bay Phú Bài (Huế) lúc 13h45 cùng ngày.
 
Như vậy, cùng với Vietjet Air, có tới 3 hãng hàng không (Vietnam Airlines và Jestar Pacific) đang khai thác chặng bay Huế - Hà Nội - Huế và Huế - Tp. Hồ Chí Minh - Huế với tần suất 24 chuyến/ngày. Hãng hàng không Vietjet Airhiện khai thác gần 20 đường bay kết nối giữa Hà Nội và các điểm đến trong nước và quốc tế như đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
 
Việc Vietjet Air mở thêm đường bay mới từ Hà Nội - Huế và ngược lại không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân và du khách mà còn góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực.
 
Ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Cảng hàng không Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành cảng hàng không quốc tế có khả năng tiếp nhận các loại máy bay A320/A321, Boeing 767, Boeing 777-200LR và tương đương.
 
Theo quy hoạch này, đến năm 2020, Cảng hàng không đạt chỉ tiêu cấp 4E, tại giờ cao điểm có thể tiếp nhận 20 máy bay và 5 triệu hành khách/năm. Đến năm 2030 sẽ tiếp nhận 26 máy bay vào giờ cao điểm và 9 triệu hành khách/năm... Xây dựng nhà ga hành khách 2, cao trình đạt công suất 2 nghìn hành khách/giờ cao điểm, khu nhà ga hàng hóa đạt công suất 100 nghìn tấn/năm.
 
Dự kiến đến năm 2030 mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không Phú Bài sẽ đạt công suất 4 nghìn hành khách/giờ cao điểm và tiếp nhận 200 nghìn tấn hàng hóa/năm...
 
Tổng diện tích đất quy hoạch Cảng hàng không Phú Bài là trên 500ha, vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn khác nhau..../.

Huế hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay đến sân bay Phú Bài

 
Bnews UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.
 
Theo đó, tỉnh hỗ trợ về quảng bá, ưu đãi, hỗ trợ về giảm giá vé tham quan, ưu đãi, hỗ trợ về trung chuyển khách, trụ sở làm việc, bù lỗ đường bay và một số hỗ trợ khác. 
 
Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí kinh phí thực hiện quảng bá giới thiệu đường bay, hãng bay, các chương trình tham quan, du lịch liên quan đến đường bay trên truyền thanh, truyền hình, mạng internet, báo giấy, tờ rơi, điện thoại di động, hộp thư điện tử công vụ; giảm 50% giá vé vào các điểm tham quan do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý (Đại Nội, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức) cho khách trên các chuyến bay thông qua doanh nghiệp khai thác đường bay mới; hỗ trợ 100% chi phí trung chuyển hành khách bằng xe bus từ sân bay Phú Bài về trung tâm thành phố Huế và ngược lại.
 
Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ tối đa cho hãng là 10 triệu đồng/tháng với tổng kinh phí không quá 120 triệu đồng/năm và mỗi hãng chỉ được hỗ trợ 1 văn phòng cho tất cả các đường bay tại Huế. 
 
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các chính sách nói trên dành cho các nhà đầu tư trực tiếp kinh doanh vận chuyển hàng không, các nhà đầu tư kinh doanh thuê bao máy bay mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài có cam kết duy trì đường bay, có kế hoạch bay chi tiết trong thời hạn tối thiểu từ 6 tháng trở lên với tần suất tối thiểu 2 chuyến/tháng. Quy định này không áp dụng đối với tuyến bay Nội Bài - Phú Bài, Tân Sơn Nhất - Phú Bài; vì những tuyến bay đã có nhà đầu tư mở mới và đang duy trì hoạt động. 
 
Thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho từng nhà đầu tư là 1 năm, bắt đầu tính từ ngày nhà đầu tư tổ chức chuyến bay đầu tiên đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. Riêng chuyến bay thuê bao từ thành phố Băng Cốc, Thái Lan đến thành phố Huế đã mở vào ngày 18/3/2015 cũng được áp dụng chính sách.../.

"Tân binh" Vinpearl Air chờ Thủ tướng phê duyệt cất cánh

 
ENTERNEWS.VN Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không Vinpearl Air.
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư lập hãng hàng không Vinpearl Air của Công ty cổ phần Hàng không Vinpearl Air dự kiến khai thác bay thương mại trong tháng 7-2020.
 
Trong năm đầu tiên khai thác, Vinpearl Air có kế hoạch khai thác 6 máy bay loại tầm ngắn, tầm trung thân hẹp 150-220 ghế như Airbus A320, A 321.
 
Trung bình hàng năm sẽ đưa vào khai thác thêm 6 máy bay/năm và đến năm 2024 đội máy bay của Vinpearl Air đạt 30 chiếc. Đến năm 2025 Vinpearl Air vẫn khai thác 25 máy bay.
 
Ngoài các máy bay thân hẹp nói trên, Vinpearl Air có khai thác máy bay thân rộng loại 280-350 ghế như Boeing 787-9 hoặc Airbus A350-900.
 
Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án hàng không Vinpearl Air là 4.700 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 1.300 tỉ đồng, chiếm 27,6% tổng vốn đầu tư; vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác 3.400 tỉ đồng, chiếm 72,3% tổng vốn đầu tư.
 
Về tiến độ thực hiện, Vinpearl Air dự kiến hoàn thành các thủ tục và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật để chính thức đưa vào vận hành, khai thác bay thương mại trong tháng 7-2020.
 
Theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, quy mô đội máy bay 6 chiếc ban đầu của Vinpearl Air và 30 chiếc vào năm 2025 là phù hợp với kế hoạch phát triển đội máy bay của các hãng hàng không Việt Nam đến năm 2020 như quy hoạch giao thông hàng không định hướng đến năm 2030 mà Thủ tướng đã phê duyệt.
 
Theo hồ sơ dự án, Vinpearl Air dự kiến sử dụng Nội Bài làm sân bay căn cứ và dự kiến đỗ 2 máy bay qua đêm trong năm đầu tiên khai thác (năm 2020) tại đây. Các máy bay còn lại đỗ qua đêm tại các sân bay Cam Ranh, Cát Bi, Đà Nẵng và Vân Đồn.

Sớm nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Bài

 
Sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên - Huế có công suất thiết kế 1,5 triệu lượt khách/năm nhưng hiện nay đã đón hơn 1,75 triệu lượt. Dự báo đến năm 2020 sẽ đạt từ 3-3,5 triệu lượt khách nên cần thiết đầu tư mở rộng.
 
Ngày 22-3, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết vừa có buổi làm việc với Bộ GTVT về việc mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
 
Vào buổi làm việc vào chiều 21-3, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nói rằng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được thiết kế với công suất 1,5 triệu hành khách/năm, nhưng đến năm 2017 lượng khách thông qua cảng đã đạt 1,75 triệu hành khách; tốc độ tăng trưởng trung bình hành khách trong giai đoạn 2014 - 2017 đạt 15%/năm. Với mức tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt từ 13-17%, dự báo đến năm 2020 lượng hành khách qua cảng sẽ đạt 3-3,5 triệu và đến năm 2025 sẽ đạt 6,5-7 triệu hành khách/năm.
 
Ông Cao khẳng định địa phương này xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu hàng năm thu hút khoảng 3 – 3,5 triệu lượt khách đến tham quan, đến năm 2020 đạt chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách. "Tuy nhiên, do hệ thống hạ tầng, nhà ga phục vụ khách quốc tế chưa có, phải xen ghép bố trí cùng nhà ga nội địa. Bên cạnh đó, với lượng hành khách qua cảng đến nay sản lượng khai thác đã vượt công suất thiết kế và sẽ quá tải nghiêm trọng sau năm 2017. Vì vậy, cần thiết phải đầu tư mới nhà ga quốc tế, đường lăn, sân đỗ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu vận tải thực tế và quy hoạch được duyệt.
 
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, nói rằng tầm quan trọng của sân bay Phú Bài đối với sự phát triển của khu vực nói chung và Thừa Thiên – Huế nói riêng là rất lớn. Vừa qua, Chính phủ đã có quyết định phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không cho giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có sân bay Phú Bài . Cùng với đó, Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trong năm 2018. Đồng thời khẳng định sẽ sớm tiến hành nhiều công việc liên quan đến sân bay Phú Bài . Bộ trưởng  đề nghị Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu Quy hoạch điều chỉnh của Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt để chỉ đạo việc điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết sân bay Phú Bài . Cần phải đưa vào quy hoạch chi tiết một số hạng mục phát triển bền vững và lâu dài.
 1. Vé tàu đi Biên Hòa
 2. Vé tàu đi Bỉm Sơn
 3. Vé tàu đi Bình Thuận
 4. Vé tàu đi Bồng Sơn
 5. Vé tàu đi Chợ Sy
 6. Vé tàu đi Dĩ An
 7. Vé tàu đi Đà Nẵng
 8. Vé tàu đi Đông Hà
 9. Vé tàu đi Đồng Hới
 10. Vé tàu đi Đồng Lê
 11. Vé tàu đi Đức Phổ
 12. Vé tàu đi Hà Nội
 13. Vé tàu đi Huế
 14. Vé tàu đi Hương Phố
 15. Vé tàu đi Lào Cai
 16. Vé tàu đi Lăng Cô
 17. Vé tàu đi Long khánh
 18. Vé tàu đi Minh Khôi
 19. Vé tàu đi Nam Định
 20. Vé tàu đi Ngã Ba
 21. Vé tàu đi Nha Trang
 22. Vé tàu đi Ninh Hòa
 23. Vé tàu đi Núi Thành
 24. Vé tàu đi Phan Thiết
 25. Vé tàu đi Phú Cang
 26. Vé tàu đi Quảng Ngãi
 27. Vé tàu đi Quy Nhơn
 28. Vé tàu đi Sài Gòn
 29. Vé tàu đi Sông Mao
 30. Vé tàu đi Suối Kiết
 31. Vé tàu đi Tam Kỳ
 32. Vé tàu đi Thanh Hóa
 33. Vé tàu đi Tháp Chàm
 34. Vé tàu đi Trà Kiệu
 35. Vé tàu đi Việt Trì
 36. Vé tàu đi Vinh
 37. Vé tàu đi Yên Trung
 38. Vé tàu đi Diêu Trì
 39. Vé tàu đi Ninh Bình
 40. Vé tàu đi Tuy Hòa
 41. Vé tàu đi Giã
 42. Vé tàu đi Minh Lễ
 43. Vé tàu đi Mỹ Đức
 44. Vé tàu đi Yên Bái
 45. Vé tàu đi Hải Dương
 46. Vé tàu đi Hải phòng
 47. Vé tàu đi Phú Thọ
 48. Vé tàu đi Bảo Hà
 49. Vé tàu đi Cẩm Giàng
 50. Vé tàu đi Đông Anh
 51. Vé tàu đi Gia Lâm
 52. Vé tàu đi Giáp Bát
 53. Vé tàu đi La Hai
 54. Vé tàu đi Lạng
 55. Vé tàu đi Lang Khay
 56. Vé tàu đi Long Biên
 57. Vé tàu đi Mậu A
 58. Vé tàu đi Phố Lu
 59. Vé tàu đi Phú Hiệp
 60. Vé tàu đi Phủ Lý
 61. Vé tàu đi Phú Thái
 62. Vé tàu đi Thượng Lý
 63. Vé tàu đi Trái Hút
 64. Vé tàu đi Vĩnh Yên
 65. Vé tàu đi Yên Viên
ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN: VÉ MÁY BAY - VÉ TÀU HỎA - VÉ XE Ô TÔ KHÁCH
Website: http://datvetructuyen.vn/